Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співробітництва з науковим фаховимжурналом

«Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».

Журнал включено до переліку наукових фахових

видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Постанова Президії ВАК України №205/5 від 08 червня 2005 р.; проведено перереєстрацію видання, Постанова Президії ВАК України №105/3 від 08 липня 2009 р.;

проведено повторну перереєстрацію видання, Наказ МОН України № 793 від 04 липня 2014 р. (додаток № 8).

ГРафік формування, виходу, Розсилки № 37 за 2016 р.:

До 01 квітня 2016 р. – здійснюється прийом наукових статей до журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 37 за 2016 р.
До 20 травня 2016 р. – авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf»
До 27 травня 2016 р. – авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

Вимоги до рукописів:

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1
від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

– стаття обов’язково повинна містити УДК;

– стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, по якій вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);

– обсяг статті – не більше 17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14­го кегля;

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

– список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)– стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад вже опублікованої статті у журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» (див. додаток).

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Редакційний збір становить 400 грн. за одну статтю обсягом до 10 стор., у разі перевищення обсягу
10 стор. додатково сплачується 30 грн. за кожну сторінку статті. Список опублікованих праць включається у обсяг статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Авторам з України редакційний збір необхідно оплатити за наступними реквізитами:

Транзитний рахунок 29244825509100 ПАО КБ «Приватбанк»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: Поповнення СКР № 5168 7423 2789 5177 Бєлова Дмитра Миколайовича.

Перерахунок організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.

Банківським переказом через ПриватБанк необхідно вказати картковий рахунок 5168 7423 2789 5177

Бєлова Дмитра Миколайовича.

Авторам з інших держав необхідно оплатити редакційний збір за допомоги міжнародної системи грошових переказів – Contact (детальна інформація міститься на офіційному сайті системи – www.contact-sys.com). Оплату необхідно здійснити на Бєлова Дмитра Миколайовича (к.ю.н., вчений секретар журналу).Порядок подання МАтеріалів:

Для опублікування Вашої статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу до

01 квітня 2016 року (включно) наступні матеріали:

1) заповнену за зразком довідку про автора;

2) статтю;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

4) для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

5) реферат статті англійською мовою (реферат повинен обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду, місце роботи, короткий зміст статті. Мінімальний обсяг реферату – 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для довідки про автора – Довідка, для статі – Стаття, підтвердження сплати редакційного збору – Збір, рецензії – Рецензія.

Наприклад: Дорошенко_Стаття, Дорошенко_Довідка, Дорошенко_Збір, Дорошенко_Рецензія, Дорошенко_Реферат.

Електрона адреса: journal@jurfak.uzhgorod.ua


7967509815007097.html
7967547418713001.html
    PR.RU™